കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല: ഇനിയുത്തരം പാലക്കാട് അല്ല

കുട്ടമ്പുഴ വില്ലേജിന്റെ ഭാഗമങ്ങള്‍ എറണാകുളം ജില്ലയില്‍ നിന്നും മാറ്റിയതോടെയാണ് പാലക്കാടിന് സ്ഥാനനഷ്ടമുണ്ടായത്‌
Read More...

Latest News

Articles by Authors

History

Constitution

Current Affairs

India Facts

Sign up here to get the latest news delivered directly to your inbox.

Science

GK

Kerala Facts

English