ജൈവ ഗൃഹം

0

പ്രളയാനന്തര കാര്‍ഷിക മേഖലയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ റീ ബില്‍ഡ് കേരള പദ്ധതിക്ക് കീഴില്‍ ആരംഭിച്ച സംയോജിത കാര്‍ഷിക പദ്ധതിയാണ് ജൈവ ഗൃഹം.

ജൈവ ഗൃഹം
80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...