കരുതല്‍ ചൈല്‍ഡ് കെയര്‍

0

ശിശു സംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കുട്ടികളുടെ കലാപരമായ കഴിവുകള്‍ വികസിപ്പിക്കുക, അവരുടെ മാനസികോല്ലാസം എന്നിവ ലക്ഷ്യമാക്കി പാലക്കാട് ജില്ലയില്‍ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി.

കരുതല്‍ ചൈല്‍ഡ് കെയര്‍
Comments
Loading...