ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിദേശ നിക്ഷേപക സ്ഥാപനം ഏത്

യുനെസ്‌കോയുടെ ആഗോള പഠന നഗര ശൃംഖലയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ കേരളത്തില്‍ നിന്നും ശുപാര്‍ശ ചെയ്ത നഗരങ്ങള്‍ ഏവ?