ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയില്‍ മൗലികാവകാശങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ പ്രചോദനമായത്?

0 513

1) ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയില്‍ മാര്‍ഗ നിര്‍ദ്ദേശക തത്വങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഭാഗം?

നാലാം ഭാഗം

2) ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയില്‍ മൗലികാവകാശങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ പ്രചോദനമായത്?

അമേരിക്കന്‍ ഭരണഘടന

3) ഭരണഘടനയുടെ സത്തയും സാരവും എന്ന് അംബേദ്കര്‍ വിശേഷിപ്പിച്ചത്?

32-ാം വകുപ്പ്

4) ഭരണഘടനാപരമായ പ്രതിവിധികള്‍ക്കുള്ള അവകാശം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന 32-ാം വകുപ്പിന് ഡോ.ബിആര്‍ അംബേദ്കര്‍ വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്താണ്?

ഭരണഘടനയുടെ സത്തയും സാരവും

5) സ്വത്തവകാശം മൗലികാവകാശമല്ലാതായത് എത്രാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ്?

44-ാം ഭേദഗതി

6) സ്വത്തവകാശം മൗലികാവകാശമല്ലാതാക്കിയ 44-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഏത് വര്‍ഷമാണ് പാസാക്കിയത്?

1978

7) മൗലികകടമകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയത് എത്രാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ്?

42-ാം ഭേദഗതി

8) 42-ാം ഭേദഗതിയിലൂടെ ഭരണഘടനയില്‍ മൗലികകടമകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയത്?

1976

9) മൗലികാവകാശങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തലാക്കുന്നത്?

അടിയന്തരാവസ്ഥയില്‍

10) ക്ഷേമരാഷ്ട്ര സൃഷ്ടിക്കായി സര്‍ക്കാരും സര്‍ക്കാര്‍ ഏജന്‍സികളും സ്വീകരിക്കേണ്ട നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍?

മാര്‍ഗ നിര്‍ദ്ദേശക തത്വങ്ങള്‍

Comments
Loading...