കിത്തൂര്‍ റാണി ചെന്നമ്മ (1778-1829) – പഠിക്കേണ്ടതെല്ലാം ഒരു ലിങ്കില്‍

1824 ഒക്ടോബറില്‍ നടന്ന ആദ്യ യുദ്ധത്തില്‍ ചെന്നമ്മ ജയിക്കുകയും ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തടവില്‍ ആക്കുകയും ചെയ്തു.

തിരുവനന്തപുരത്ത് ജനിക്കുകയും ജര്‍മ്മനി കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്ത വിപ്ലവകാരി

താളമേള വാദ്യകലാരംഗത്തെ കുലപതിസ്ഥാനീയരെ ആദരിക്കാന്‍ കേരളസര്‍ക്കാര്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ അവാര്‍ഡ്