ശങ്കേഴ്‌സ് വീക്കിലിയുടെ മുദ്ര എന്തായിരുന്നു

0 173

1) കിരാതാര്‍ജുനീയം രചിച്ചതാര്

ഭാരവി

2) ശിലകളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

ആഗ്നേയശില

3) ശിവജി ജനിച്ച സ്ഥലം

ശിവനേര്‍

4) ശിവജിയുടെ മന്ത്രിസഭ

ശിവനേര്‍

5) ശിവജിയുടെ മന്ത്രിസഭ

അഷ്ടപ്രധാന്‍

6) ശിവജിയുടെ ആത്മീയ ഗുരു

രാംദാസ്

7) കൂനൂര്‍ ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ സുഖവാസ കേന്ദ്രമാണ്

തമിഴ്‌നാട്

8) ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് ആദ്യമായി യാത്ര ചെയ്ത പട്ടിയുടെ പേര്

ലെയ്ക

9) ശങ്കേഴ്‌സ് വീക്കിലിയുടെ മുദ്ര എന്തായിരുന്നു

കഴുതപ്പുറത്ത് ചെണ്ടക്കാരന്‍

10) കംപ്യൂട്ടുകള്‍ക്കൊപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോയിന്റിങ് ഉപകരണം

മൗസ്‌

silver leaf academy kozhikode, silver leaf psc academy kozhikode, silver leaf academy calicut, silver leaf academy psc academy kozhikode, psc coaching kozhikode, kerala psc coaching kozhikode
80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...