എന്താണ് ഹഗിയ സോഫിയ ?

ക്രിസ്ത്യന്‍ പള്ളിയായി പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ച ഹഗിയ സോഫിയക്ക് നൂറു കണക്കിന് വര്‍ഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട്.